Total: 0تومان
Total: 0تومان

تلفنهای شبانه روزی حتی تعطیلات:

مدیریت: مهندس حسینی 09367547854

مشاوره فروش و انتخاب دامنه: 09329227709

دفتر بازار بزرگ تهران: 02155818943

عطف به کثرت تماسها با کلیه شماره های فوق، در صورت عدم پاسخگویی بدلیل پشت خطی بودن، لطفاً دقایق یا ساعتی دیگر تماس حاصل فرموده و یا پیامک یا ایمیل ارسال فرمایید

ایمیل جهت سفارش یا مشاوره یا سؤال و…:

honargara@gmail.com  و honargara@yahoo.com

مشاوره:رایگان 

www.talagostar.com

قدر زر، زرگر شناسد      قدر گوهر، گوهری

شخصی قبل از فوتش به پسر خود گفت:” این ساعت را پدربزرگت به من هدیه داده است. تقریبا ۲۰۰ سال از عمرش می گذرد. پیش ازاینکه به توهدیه بدهم، به فروشگاه جواهرات برو و بپرس که آن را به چه مقدار پول می خرند؟
پسر به جواهر فروشی رفت و برگشت و به پدرش گفت:” .صدوپنجاه هزارتومان قیمت دادند.”
پدرش گفت:” به بازارکهنه فروشان برو
پسر رفت و برگشت و به پدرش گفت: ده هزارتومان قیمت کردند و گفتند بسیار پوسیده شده است.”
پدر از پسرش خواست به موزه برود و ساعت را نشان دهد.
پسر به موزه رفت و برگشت و به پدرش گفت: “مسئول موزه گفت که پانصد میلیون تومان این ساعت را می خرد وگفت موزه من این نوع ساعت را کم دارد و آنرا در جمع اشیاء قیمتی موزه می گذارد.
پدرش گفت: “می خواستم این را بدانی که جاهای مناسب، ارزش تو را می دانند. هرگز خود را در جاهای نامناسب جستجو مکن و اگر ارزشت را هم پیدا نکردی خشمگین نشو. کسانی که برایت ارزش قائل می شوند، از تو قدردانی می کنند. در جاهایی که کسی ارزش ات را نمی دانند حضور نداشته باش!
ارزش خود و آتچه را که داری و یا بدست می آوری بدان